ประกาศความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อธิบายถึงวิธีการที่ บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด (“บริษัทหรือ เรา”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณเข้าร่วมกิจกรรม งานอีเว้นท์ งานแสดงสินค้า/บริการ หรืองานสัมมนาของเรา โดยเราจะดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ตามประกาศฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมไปถึงข้อมูลของผู้ที่ถึงแก่กรรม และข้อมูลของนิติบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่ระบุตัวตนเช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่งงาน ชื่อบริษัท เป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อเช่น หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล เป็นต้น
 • ความสนใจเช่น ข้อมูลที่ระบุความสนใจของคุณ วันและเวลาที่คุณประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น
 • ข้อมูลอื่นๆ :ไลน์ไอดี (LINE ID) ไอดี Facebook (Facebook ID) Google (Google ID) ข้อมูลกล้องวงจรปิด การบันทึกวีดีโอ รูปถ่าย รูปภาพ เสียงที่บันทึก ณ สถานที่ของเรา หรือสถานที่อื่นๆ ที่เราจัดกิจกรรมหรือข้อมูลอื่นใดที่คุณได้ส่งให้แก่เรา เป็นต้น

หากคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่เรา คุณต้องขอความยินยอมบุคคลดังกล่าว และ คุณให้คำรับรองว่าข้อมูลของบุคคลที่สามนั้นถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

หากเราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เราจะทำการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เราเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเรา
 • เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม งานอีเว้นท์ งานแสดงสินค้า/บริการ หรืองานสัมมนาของเรา
 • เพื่อติดต่อคุณในการสื่อสารการตลาด และ สินค้า/บริการที่คุณสนใจ
 • เพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขาย การเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อนำเสนอสินค้าหรือการบริการต่าง ๆ ที่คุณอาจให้ความสนใจผ่านช่องทางการติดต่อที่คุณได้ให้ไว้กับเราเช่น ข้อความ SMS อีเมล และ Line เป็นต้น
 • เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และ การรายงานกิจกรรม สำหรับกิจกรรม งานอีเว้นท์ งานแสดงสินค้า/บริการ หรืองานสัมมนาที่คุณเข้าร่วมหรือจะเข้าร่วมผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊คเพจ เว็บไซต์ Tiktok หรือสื่อสังคมออนไลน์ของเรา
 • เพื่อระบุตัวตนและตอบสนองคำร้องขอของคุณ
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจของเรา
 • เพื่อปรับปรุง พัฒนา และรักษาคุณภาพการให้บริการของเรา
 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญากับคุณภายใต้สัญญาใด ๆ ที่เรามีกับคุณ หรือเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นก่อนการเข้าทำสัญญาดังกล่าว
 • เพื่อดำเนินการตามกฎหมายระหว่างเรา และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อการใช้อำนาจรัฐที่บังคับใช้กับเรา
 • เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายของเราที่จำเป็นและสามารถทำได้ตามกฎหมาย เช่น การตรวจจับ ป้องกัน และตอบโต้ข้อเรียกร้องการทุจริต การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
 • เพื่อป้องกันหรือยับยั้งซึ่งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของคุณ
 • เพื่อประโยชน์สาธารณะในการคุ้มครองลูกค้า หรือบุคคลอื่น ๆ ในสถานที่

การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทของเรา บริษัทในเครือ บริษัทย่อย พันธมิตรทางธุรกิจของเรา ผู้ร่วมจัดกิจกรรม ผู้ให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกโอนไปยังประเทศอื่น ซึ่งอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกันกับประเทศไทย อย่างไรก็ตามเราจะทำให้มั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้กระทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้วก่อนจะดำเนินการโอน

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเป็นระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลานานขึ้นหากเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวข้อง

มาตรการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และ สภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้ เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)

การแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์
เราอาจส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์หรือแจ้งจดหมายข่าวสารไปยังอีเมลหรือข้อความ SMS ของคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอกิจกรรม งานอีเว้นท์ งานแสดงสินค้า/บริการ หรืองานสัมมนาของเรา หรือข่าวสารที่น่าสนใจให้กับคุณ หากคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากเราอีกต่อไป คุณสามารถแจ้งขอถอนความยินยอมผ่านช่องทางการติดต่อที่เราได้กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้

สิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทของคุณที่เรามี ระงับและ/หรือคัดค้านกิจกรรมบางประเภทที่เรามีและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเราได้ดำเนินการใดโดยความยินยอมของคุณ คุณอาจเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ แต่เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่คุณได้อย่างเต็มที่ คุณอาจมีสิทธิร้องขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณได้อย่างไร และยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่บังคับใช้

คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติตต่อมาที่บริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตามรายละเอียดท้ายประกาศฉบับนี้ เราจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอใช้สิทธิจากคุณตามวิธีการที่บริษัทกำหนดไว้

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราจะแจ้งการละเมิดให้คุณทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น  เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว
เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบรายละเอียดที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2566

การติดต่อเรา
หากคุณมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราที่

บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด
เลขที่ 10/35 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 1A ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : https://predictive.co.th/
อีเมล : Marketing@uat.predictive.co.th
เบอร์ติดต่อ : 02-096-6362 (ต่อ 1)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อีเมล : dpo@uat.predictive.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-1687651