ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ (“ข้อกำหนด”) เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา”) และผู้ใช้งาน (“ท่าน”) โดยข้อกำหนดนี้ได้กำหนดเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการเว็บไซต์ และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบริษัท (“เว็บไซต์ ” หรือ “บริการ”) เพื่อให้ท่านรับทราบและเข้าใจถึงการเข้าใช้งานบริการต่าง ๆ ที่บริษัทมีให้เลือกใช้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ขอบเขตของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน
ท่านยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม บริษัทจะถือว่าท่านได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ ยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าว รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท หากท่านไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกำหนดนี้ อาจส่งผลให้ท่านไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ของบริษัท

บัญชีผู้ใช้และสมาชิก
เมื่อท่านได้ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ ท่านมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้งานบัญชี หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง การรักษาความปลอดภัยของบัญชีของท่านด้วย

บริษัทไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีใหม่ก่อนที่ท่านจะลงชื่อเข้าใช้หรือใช้บริการ และในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลเท็จอันส่งผลให้บัญชีของท่านถูกยุติการใช้งานนั้น ท่านมีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อบัญชีดังกล่าวถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือละเมิดต่อความปลอดภัยอื่น ๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของท่าน และอาจทำการระงับ ปิดการใช้งาน หรือลบบัญชีผู้ใช้ของท่านได้ (แล้วแต่กรณี)

ในกรณีที่ท่านละเมิดข้อกำหนดนี้ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการทำลายชื่อเสียงบริษัท หรือการกระทำของท่านมีแนวโน้มที่จะทำลายชื่อเสียงของบริษัทนั้น บริษัทมีสิทธิลบบัญชีของท่านได้ทันที และท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนใหม่เพื่อใช้บริการของบริษัทได้ ซึ่งบริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องทำการปิดกั้นที่อยู่อีเมล (Email Address) และที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol) ของท่านเพื่อป้องกันการลงทะเบียนอีกครั้ง

เนื้อหาของผู้ใช้งาน
เพื่อการใช้งาน หรือการใช้บริการ ท่านต้องรับผิดชอบในความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมและความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในการใช้เนื้อหา (“เนื้อหา”) ที่ท่านได้ให้ไว้บนเว็บไซต์ ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

บริษัทอาจตรวจสอบ หรือสังเกตการณ์เนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ท่านนำส่งหรือสร้างขึ้นจากการให้บริการ โดยบริษัทจะไม่ใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้นหรือจัดเก็บไว้ในบัญชีผู้ใช้ของท่านเพื่อการค้า การตลาดหรือวัตถุประสงค์อื่นใด เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากท่านเป็นการเฉพาะ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม หรือละเมิดนโยบาย หรือเป็นอันตรายในทางใดทางหนึ่งต่อข้อกำหน

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ให้แก่บริษัทด้วยความระมัดระวัง และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทได้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล
ในกรณีที่ข้อมูลของเว็บไซต์ นั้นมีข้อผิดพลาดในความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ เช่น การสะกดผิด หรือการละเว้นที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย หรือข้อเสนอ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การเปลี่ยนแปลง ทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ รวมถึง คำสั่งซื้อหลังจากที่ท่านส่งไปแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และบริษัทไม่มีหน้าที่ในการทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน แก้ไข หรือชี้แจงในข้อมูลบนเว็บไซต์ และบริษัทจะไม่มีกำหนดวันที่ หรือวันที่มีเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายหลังการแก้ไขหรือทำให้เป็นปัจจุบัน เว้นแต่ กฎหมายกำหนดให้ต้องดำเนินการ

การชำระและการเรียกเก็บเงิน
เมื่อครบกำหนดชำระ ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมหรือเงินเพิ่มของบัญชีการใช้งานของท่านตามที่กำหนด และในกรณีที่ท่านได้ใช้บริการทดลองแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้น ท่านอาจต้องชำระเงินภายหลังช่วงระยะเวลาการทดลองได้สิ้นสุดลงทันที และหากท่านมีการต่ออายุการใช้งานโดยอัตโนมัติ ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติจากการเปิดใช้งานสำหรับการบริการโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ท่านได้เลือกไว้

ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าการทำธุรกรรมของท่านนั้น มีแนวโน้มเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทจะขอสำเนาบัตรที่มีรูปยืนยันตัวตนซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ หรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารล่าสุดสำหรับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ใช้สำหรับการซื้อในครั้งนั้น ๆ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ บริการ ราคาผลิตภัณฑ์หรือบริการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมถึงปฏิเสธคำสั่งซื้อ หรือจำกัดคำสั่งซื้อได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากท่าน ในกรณีที่บริษัททำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล (Email) ที่อยู่สำหรับการเรียกชำระ หรือหมายเลขโทรศัพท์

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบและรับคำสั่งซื้อและการชำระเงินของท่านเรียบร้อยแล้วนั้น บริษัทจะให้สิทธิเข้าถึงผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้แก่ท่านโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมทั้งหมดนั้นไม่สามารถขอคืนได้

การคืนเงิน
ท่านรับทราบก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ บนเว็บไซต์ ว่าบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหลังจากการชำระค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ดังนั้น โปรดอ่านรายละเอียดการบริการอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจทำการสั่งซื้อบริการ

การใช้บริการของบุคคลที่สาม
ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะเปิดใช้ เข้าถึง หรือใช้บริการของบุคคลที่สาม ท่านรับทราบว่าการเข้าใช้หรือใช้งานบริการดังกล่าวนั้นกำหนดโดยเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการของบุคคลที่สามนั้นแต่เพียงผู้เดียว บริษัทไม่มีส่วนร่วม หรือมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการดังกล่าว รวมถึง ไม่ให้คำรับรองต่อบริการอื่นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เนื้อหาหรือวิธีที่บุคคลเหล่านั้นจัดการกับข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านสละสิทธิ์ ไม่เรียกร้องจาก บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริการอื่นดังกล่าว บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญหายที่ได้เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าได้เกิดขึ้นโดยหรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านเลือกใช้ เข้าถึง หรือใช้บริการอื่นดังกล่าว หรือจากการที่ท่านได้ไว้วางใจในการปฏิบัติต่อความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของการประมวลผลข้อมูล หรือนโยบายอื่นใดของบริการดังกล่าว ท่านอาจจำเป็นจะต้องสมัครหรือลงชื่อเข้าใช้การบริการอื่นดังกล่าวกับเว็บไซต์อื่นนั้น ๆ การที่ท่านได้เลือกที่จะเปิดใช้การบริการอื่นดังกล่าวนั้น ท่านได้อนุญาต บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด เปิดเผยข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นในการช่วยให้ใช้งานหรือเปิดการใช้งานบริการอื่นดังกล่าวได้

การเชื่อมต่อเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ของบริษัทอาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้ให้คำรับรอง ร่วมกัน สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือเป็นเครือเดียวกันกับเว็บไซต์อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ ได้กำหนดเป็นการเฉพาะไว้ บริษัทไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบหรือประเมิน และบริษัทไม่รับรอง รับผิดชอบ หรือรับผิดในข้อเสนอของธุรกิจหรือบุคคลใด ๆ เนื้อหาในเว็บไซต์ หรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเนื้อหาของบุคคลอื่น ๆ ท่านเป็นผู้รับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดในการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ดังนั้น ท่านต้องตรวจสอบการชี้แจงทางกฎหมายและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์นั้น ๆ ที่ท่านได้เชื่อมต่อผ่านเว็บไซต์

การสำรองข้อมูล
บริษัททำการสำรองเนื้อหาและข้อมูลเว็บไซต์ โดยบริษัทจะกระทำอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ทำการสำรองนั้นมีความครบถ้วนและถูกต้อง และบริษัทจะทำการกู้คืนข้อมูลที่สำรองไว้โดยอัตโนมัติเพื่อทำให้ผลกระทบหรือช่วงเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้ (downtime) มีอัตราลดลง

ข้อห้ามการใช้งาน
ท่านไม่สามารถแก้ไข พิมพ์ หรือทำสำเนาส่วนใดของเว็บไซต์ หรือนำบางส่วนของเว็บไซต์ ไปรวมกับงานอื่น ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบอื่นใดก็ตาม หรือนำบางส่วนของเว็บไซต์ ไปรวมไว้ในเว็บไซต์อื่นในรูปแบบการฝังเว็บไซต์ (embedding) แบ่งไว้เป็นส่วนในหน้าเว็บไซต์ (framing) หรือวิธีการอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดแจ้งจาก บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด และท่านห้ามใช้งานเว็บไซต์ หรือเนื้อหาในลักษณะดังนี้

 1. เพื่อวัตถุประสงค์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
 2. ชักชวนหรือสนับสนุนผู้อื่นให้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย
 3. ละเมิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
 4. ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเรา หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของผู้อื่น
 5. คุกคาม ล่วงละเมิด หมิ่นประมาท ดูหมิ่น ใส่ร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง ข่มขู่หรือเลือกปฏิบัติ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิดหรือความทุพพลภาพ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในทางอนาจาร หรือผิดศีลธรรม
 6. นำเข้าหรือส่งต่อข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่บิดเบือน
 7. อัปโหลด หรือส่งไวรัส หรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่นที่อาจใช้ในลักษณะใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือการให้บริการ หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต
 8. เก็บรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น
 9. ส่งข้อความที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ (spam) หรือหลอกลวงผู้อื่นโดยใช้อีเมลหรือหน้าเว็บไซต์ปลอม (phish) หรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเข้าชมเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์ปลอมเพื่อโจรกรรมข้อมูลผู้ใช้ (pharm) หรือแอบอ้างเป็นผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล (pretext) หรือใช้โปรแกรมเก็บรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ (spider) หรือเก็บรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ (crawl) หรือดึงข้อมูลจากเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อนำมาใช้งาน (scrape)
 10. เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะทางด้านความปลอดภัยของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต
 11. กระทำการใด ๆ ซึ่งทำให้บริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องฝนข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้อง หรือกระทำการอื่นใดที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม ทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง และ/หรือได้รับความเสียหาย
 12. ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท หรือบริการอื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าในนามส่วนตัวหรือในนามของบุคคลอื่น

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้บริการหรือใช้เว็บไซต์ใด ๆ ของท่านจากการฝ่าฝืนการใช้งานที่ต้องห้าม

ทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อกำหนดนี้ไม่ถือเป็นการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของ บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด โดยสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดของทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดจะยังคงอยู่ในระหว่างคู่สัญญา กับ บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด แต่เพียงผู้เดียว และการใช้งานเว็บไซต์ และบริการของท่านไม่ถือเป็นการให้สิทธิหรืออนุญาตให้ท่านทำซ้ำ ดัดแปลง แปล หรือใช้เครื่องหมายการค้าใดของ บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด หรือของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น

การสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน
ท่านยอมรับความเสี่ยงเองแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้บริการ ใช้งานเว็บไซต์ หรือการเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการของ และท่านยอมรับว่าบริการดังกล่าวได้จัดเตรียมในรูปแบบ “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มีอยู่” และทางบริษัทปฏิเสธในการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถทางการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่เกิดเหตุละเมิดการใช้งาน และบริษัทไม่รับประกันว่าบริการตรงตามความต้องการของท่าน หรือบริการจะไม่ขัดข้อง ใช้ได้ตลอดเวลา หรือปราศจากข้อผิดพลาด รวมถึง บริษัทจะไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการ หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับผ่านบริการ หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในบริการจะได้รับการแก้ไข ท่านเข้าใจและยอมรับว่าเนื้อหา และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่ได้ดาวน์โหลด หรือได้รับจากการใช้บริการจะได้กระทำขึ้นและอยู่ในดุลพินิจและความเสี่ยงของท่านเอง และท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหรือการสูญเสียข้อมูลอันเป็นผลมาจากดาวน์โหลดเนื้อหา และ/หรือข้อมูลนั้น

ท่านรับทราบว่า บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด มิใช่สำนักงานกฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ หรือให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมาย แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทไม่รับรองในความถูกต้องทางกฎหมายหรือการบังคับใช้ได้ของเอกสารต่าง ๆ สำหรับความต้องการที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย รวมถึง สัญญา แบบฟอร์ม และเอกสารอื่น ๆ บนเว็บไซต์ การใช้บริการข้อมูลแบบฟอร์มหรือเอกสารของท่านถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด และพนักงาน ที่ปรึกษา หรือทนายความที่มีส่วนในการให้บริการและข้อมูลขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้ง อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างทนายความกับลูกค้าโดยการให้บริการและข้อมูลแก่ท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านทราบดีว่า บริการให้คำปรึกษานี้ ท่านจำเป็นต้องพิจารณาจากองค์ประกอบภายในองค์กรของท่านเป็นหลักและควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษากฎหมายภายในบริษัทของท่านเองเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าคำปรึกษาที่ได้รับจะสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กรท่าน

ข้อจำกัดความรับผิด
บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ ในกรณีดังนี้

 1. ความเสียหายทางอ้อมใด ๆ ความเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ ความเสียหายในการชดใช้ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากผลกำไร รายได้ การค้าขาย ค่าความนิยม การใช้เนื้อหา การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
 2. ความเสียหาย หรือสูญหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เกินความสามารถของเราในการป้องกัน หรือควบคุม เช่น การจลาจล การขาดแคลนไฟฟ้า รวมถึง คำสั่งของรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม ความรับผิดที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ในทางสัญญา ละเมิด การรับรอง ความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทำอื่นใดที่ บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด ได้รับแจ้งมาแล้วว่าเกิดขึ้นได้ หรือคาดหมายได้ว่าความเสียหายดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นซึ่งบริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด ต้องรับผิด จะถูกจำกัดไว้เพียงเท่ากับจำนวนจริงที่ท่านได้ชำระให้แก่ บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด

การชดใช้ค่าเสียหาย
ท่านจะชดใช้ค่าเสียหายแก่ บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด ในความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าทนายความที่เหมาะสม ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องหรือเกิดจากข้อกล่าวหา ข้อเรียกร้อง การกระทำ ข้อพิพาท หรือการดำเนินการข้อพิพาท หรือข้อเรียกร้องใด ๆ จากบุคคลที่สามอันเป็นผลมาจาก หรือเกี่ยวกับเนื้อหาของท่าน การใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการที่เกี่ยวข้องโดยท่าน และการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยบริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด หรือการกระทำอันมิชอบโดยเจตนาใด ๆ ของท่าน

การโอนสิทธิ
ท่านไม่มีสิทธิโอนสิทธิใด ๆ ตามข้อกำหนดนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วนแก่บุคคลอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา ทั้งนี้ บริษัทมีอิสระที่จะโอนสิทธิหรือภาระผูกพันใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลที่สามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขายทรัพย์สิน หรือหุ้นทั้งหมด หรือเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการ

การแยกส่วนที่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะ
หากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขส่วนใดของข้อกำหนดนี้ตกเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ คู่สัญญาตกลงว่าให้ข้อกำหนดอื่นที่เหลืออยู่ยังคงมีผลบังคับใช้ได้และชอบด้วยกฎหมายต่อไป

กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท
ข้อตกลงนี้ตลอดจนข้อตกลงอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากข้อตกลงนี้อยู่ใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการในการนั่งพิจารณาตัดสินคดีความ

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด
บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดนี้หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ โดยจะมีผลทันทีเมื่อได้ทำการเผยแพร่ข้อกำหนดฉบับล่าสุดลงบนเว็บไซต์ โดยบริษัทจะทำการระบุวันที่มีการแก้ไขลงไว้ข้างใต้ของข้อกำหนด การเข้าใช้งานเว็บไซต์ หลังจากที่มีการแก้ไขดังกล่าวจะถือเป็นการที่ท่านได้ยินยอมในการแก้ไขนั้น

การยอมรับข้อกำหนด
ท่านรับทราบและยอมรับว่า ท่านได้อ่านข้อกำหนดนี้และยินยอมในข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด ในการใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการอื่นของบริษัท ถือว่าท่านได้ยินยอมที่จะผูกพันกับข้อกำหนดนี้ หากท่านไม่ยินยอมในข้อตกลงของข้อกำหนดนี้ ท่านจะไม่มีสิทธิในการใช้งาน หรือเข้าถึงเว็บไซต์ ของบริษัทหรือบริการดังกล่าว

ช่องทางการติดต่อ
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่

บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด
เลขที่ 10/35 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 1A ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-1687651หรือ
อีเมล info@predictive.co.th