Predictive ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

Predictive ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

Predictive ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 โดยโครงการนี้จัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่และภารกิจในการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ของประเทศ  โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 ตั้งแต่ 2006 เป็นต้นมา ประเมินจากศักยภาพขององค์กร ทั้งหมด 7 หมวด ได้แก่ บทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กร การวางแผนการดำเนินธุรกิจ การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด การวัด วิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ ผลลัพธ์ทางธุรกิจ โดยกว่า 1,000 บริษัทที่เข้าร่วมการประกวด ทาง Predictive ชนะการประกวดและได้รับรางวัลถึง 2 รางวัลด้วยกัน ได้แก่ รางวัลที่ 1 : สุดยอด SME แห่งชาติ ( สาขา Technology & Software …

Predictive ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 Read More »