Customer Relationship Management

กุญแจการสร้าง Customer Relationship Management ให้ประสบความสำเร็จ เพิ่มความ Loyalty และการบอกต่อ

วิเคราะห์ว่าอะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญของการทำ CRM ให้ประสบความสำเร็จ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีความ Loyalty และบอกต่อแบรนด์ของเรา