Customer Data Platform

Customer Data Platform in Action บริษัทใหญ่เริ่มต้นทำ CDP เพื่อสร้าง Business Impact ในระยะยาว

Customer Data Platform in Action บริษัทใหญ่เริ่มต้นทำ CDP เพื่อสร้าง Business Impact ในระยะยาว

หากลองจินตนาการปริมาณของข้อมูล ของบริษัทใหญ่ที่มีบริษัท …

Customer Data Platform in Action บริษัทใหญ่เริ่มต้นทำ CDP เพื่อสร้าง Business Impact ในระยะยาว Read More »