KKBS ร่วมลงนามความร่วมมือ Predictive องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้าน Data tech เสริมแกร่งทักษะ นศ.แข่งขันในยุคดิจิทัล

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 21 มกราคม 2565 ที่ ชั้น 4  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด (Google Partner) โดย รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารจาก บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด คุณกัญ ธัญปราณีตกุล Chief growth Officer กรรมการบริหารบริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด คุณบุญฑริก มหาวิศวรี ผู้จัดการอาวุโส บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ภายหลังเสร็จสิ้นการลงนาม ทั้งสองหน่วยงานเริ่มต้นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือด้วยการจัดคอร์ส อบรมออนไลน์เสริมสร้างศักยภาพและทักษะให้กับอาจารย์บุคลากร และนักศึกษา ในหัวข้อ Google SEO 101 วิทยากรโดย ผู้เชี่ยวชาญ พิเศษทางด้าน Search Engine Optimization หรือ SEO คุณธนัฐ จิระยั่งยืน ตำแหน่ง SEO Manager บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้ เรียนรู้เทคนิค การวางแผน การทำอย่างไรให้เว็บไซต์ติดหน้าแรกบน Google ด้วย Search Engine Optimization และเทรนด์ SEO ในปี 2022

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ คุณกัญ ธัญปราณีตกุล Chief growth Officer กรรมการบริหารบริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด ที่ให้การสนับสนุนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วนั้น ตนชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับองค์กรธุรกิจ ซึ่งเป็น Google Partner ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของโลก  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนการศึกษา Education Transformation และให้ความสำคัญกับการนำดิจิทัลมาใช้ในการจัดการศึกษารูปแบบใหม่  ได้นำเอาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Google มาใช้ในการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้อยู่เป็นประจำ ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติร่วมมือทางด้านวิชาการกับ บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด จึงเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมสนับสนุนอย่างยิ่ง นอกจากนี้ การจัดฝึกอบรมเรื่อง Google SEO 101 และมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจาก Google SEO 101 ซึ่ง SEO คือ การทำให้เว็บไซต์ให้ติดหน้าแรกบน Search result ทำให้เป็นที่รู้จัก เป็นการเพิ่มโอกาสให้คนเข้าถึงเว็บไซต์มากขึ้น และอาจได้ยอดขายในท้ายที่สุด

บรรยากาศพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัทพรีดิกทีฟ จำกัด
บรรยากาศพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัทพรีดิกทีฟ จำกัด

รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีกล่าวว่า สำหรับบริษัท พรีดิกทิฟจำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Data Tech และเป็น Google Partner มีผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์โซลูชั่นต่าง ๆ อาทิ Google Cloud Solutions, Advanced Data Analytics, Search Engine Optimization , Digital Transformation, Machine Learning, Operational Analytics และ บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด ยังมีความมุ่งมั่นสนับสนุนการศึกษา พัฒนาทักษะดิจิทัล พัฒนาแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ที่สามารถพัฒนาทักษะที่จําเป็นให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ประสบความสําเร็จในสาขาอาชีพได้

บรรยากาศพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัทพรีดิกทีฟ จำกัด
บรรยากาศพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัทพรีดิกทีฟ จำกัด

รศ.ดร.เพ็ญศรี  กล่าวอีกว่า จากการร่วมพูดคุยหารือระหว่างผู้บริหารของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีและผู้บริหารของบริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด พบว่ามีแนวคิดที่สอดคล่องกันเป็นอย่างดีจึงได้ข้อสรุปที่น่ายินดียิ่งและนำมาสู่การลงนามความร่วมมือในวันนี้และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามแล้ว ก็จะดำเนินการอบรมเรื่อง Google SEO 101 เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมจำนวน 200 คน และนับจากวันนี้เป็นต้นไป ทั้งสององค์กรก็จะมีแผนดำเนินงานร่วมกันในด้านต่าง ๆ อีกมากมาย โดยความร่วมมือที่เกิดจะเป็นการร่วมกันพัฒนาทักษะนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของนักศึกษาที่จะมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ผ่านการอบรมสัมมนา รวมถึงการฝึกประสบการณ์การฝึกงานและสหกิจศึกษา จากผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Tech ซึ่งจะทำให้เมื่อสำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว จะก้าวไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพร้อมสำหรับอนาคต มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถแข่งขันในตลาดงานในโลกยุคดิจิทัล และพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลกต่อไป

Get in touch

Let's work together!

"*" indicates required fields

Name*
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.